LED-lysrör "Made in EU" skapar energioberoende

Hur kan ett energihungrigt EU bli mindre beroende av energiimport? LED-lysrör tillverkade i Europa spelar en viktig roll i detta.

Tyskland fick 50 % av sin naturgas för elproduktion från Ryssland 2021, vilket står för 5,25 % av den totala energimixen*. Effekten visar sig även i höjda energipriser i Sverige. Vi skulle omedelbart kunna spara ofattbara 9 % av den totala strömförbrukningen om vi bytte ut alla FL-lysrör som fortfarande är installerade 1:1 mot LED-lysrör**. Naturligtvis till LED-lysrör "Made in EU", för först då stämmer miljöbalansen.

Miljöeffektivitet från Tyskland

EnBW Baden-Württemberg AG ville veta och gav det berömda Fraunhofer-Institut för byggnadsfysik IBP i uppdrag att jämföra GLT-lysröret med konkurrerande produkter utanför EU i EF3.0 Climate Change impact-kategorin. Som exempel jämfördes den återanvändbara GLT TUBE 150 från German LED Tech GmbH. Resultat: jämfört med konventionella lysrör har GLT TUBE en fördel redan efter 15 dagar, jämfört med engångs LED-lysrör tillverkade i Asien efter 101 dagar. Energieffektiviteten och resurseffektiviteten hos GLT TUBE betonas särskilt. EnBW konverterar nu sina gamla lysrör till hållbara GLT-lysrör.

Slut med miljöförstöring

Lösningen är uppenbar, företag, stater och kommuner måste nu ta ansvar. Mot den spända politiska situationen, ökande energipriser ocn växande miljöföroreningar. För senast den 25 augusti 2023 kommer det att vara slut med giftiga ämnen i lysrör ändå. Dessa omfattas av EU-direktivet om begränsning av kvicksilver och begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, förkortat RoHS-direktivet***. Från och med denna tidpunkt får gamla lysrör inte längre släppas ut på marknaden.

Strävan efter europeiskt oberoende 

Med den snabba omställningen till energieffektiva och hållbara LED-lysrör från Europa stärker vi vårt europeiska oberoende och främjar fred i Europa genom att drastiskt minska vårt energibehov. Dessutom ger de återvinningsbara LED-lysrören ett viktigt bidrag till miljön, genom att inte använda slit-och-släng-produkter.

 

Källor:
*Fraunhofer-Institut: Ström-Report 2021
**Kommissionens förordning (EU) 2019/2020 av den 1 oktober 2019 om ekodesignkrav för ljuskällor och separata driftdon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av förordningar (EG) nr 244 / 2009, (EG) nr 245/2009 och (EU) nr 1194/2012 från kommissionen                                                                                                           ***EU-direktiv RoHS 2011/65/EU (Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning)                                       ****Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. En ny handlingsplan för cirkulär ekonomi. För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa” (Antogs av EU-parlamentet i början av februari 2021).

 


Stäng