Handledning i hållbarhet

Strängare koldioxid- och nya klimatmål för att uppnå den eftersträvade gröna nollan 2050, kräver konkreta åtgärder från politik och näringsliv så snart som möjligt. Ett enkelt och extremt effektivt steg i rätt riktning är att konvertera till moderna, effektiva och hållbara GLT TUBES.

Faktum är: föråldrade ljuskällor som FL-lysrör slösar ström och orsakar ökad  växthusgasutsläpp. År 2015 var andelen produkter som omfattas av det nya EU-direktivet* av den totala elförbrukningen inom de då 28 medlemsstaterna i Europeiska unionen 12,4%. Detta motsvarar 336 TWh och växthusutsläpp och 132 miljoner ton koldioxid. Enbart genom det enkla bytet till effektiva LED-lampor, till exempel GLT TUBES, skulle elförbrukningen kunna minskas med 41,9 TWh årligen till 2030. Detta innebär att hälften av de brunkolskraftverk som fortfarande är i drift kan stängas av.  

Det finns inga fler ursäkter!

Övergången till GLT TUBES är miljövänlig och lönar sig för industrin och den offentliga sektorn från första dagen. Det är enkelt att implementera och har bara fördelar: 

  • Reduktion av energikostnaderna om 80%
  • Reduktion av CO2-utsläppen om 80%
  • Minimering av underhålls- och servicekostnader
  • Ökad lönsamhet i företaget
  • Förbättring av den ekologiska balansen
  • Minskning av mängden avfall och speciellt farligt avfall
  • Stöd för cirkulär ekonomi - LED-lysrör från German LED Tech är återvinningsbara och kan repareras igen

Ge ditt bidrag nu

Från och med den 1 september 2021 får de föråldrade ljusteknikerna inte längre tillverkas och släpps ut på marknaden, det finns fortfarande en övergångsperiod vad gäller deras användning fram till 2023. Det finns dock ingen rimlig anledning att inte byta till GLT TUBES omedelbart. Låt oss ge ett värdefullt bidrag - för företagets lönsamhet och för att uppnå våra gemensamma klimatmål för en framgångsrik Green New Deal för Europa. 

Vårt team ger dig gärna mer information om våra effektiva och hållbara GLT TUBES "Made in Germany".

 

*Kommissionens förordning (EU) 2019/2020 från 1 oktober 2019 om krav på ekodesign för ljuskällor och separat styrutrustning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125 / EG och om upphävande av förordningarna (EG) Nr 244/2009, (EG) nr 245/2009 och (EU) nr 1194/2012 från Europeiska kommissionen: ”En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin” KOM (2020) 98 final.


Stäng