Hållbarhetsredovisning för företag

EU kräver att företag publicerar information om sina sociala och miljömässiga handlingar. Miljövarudeklarationer (EPD*) möjliggör en enhetlig och faktabaserad bedömning av produkters miljöprestanda.

Som en del av Green Deal vill EU vägleda företag att verka på ett miljö- och klimatvänligt sätt. För att styra företagens investeringsbeteende i denna riktning har EU skapat en lång rad åtgärder. De syftar till att minska det ekologiska fotavtrycket, öka energieffektiviteten, främja hållbara innovationer och transparent utvärdera alla aktiviteter enligt definierade egenskaper.

EU kräver att företag visar hållbarhet

ESG-kriterier (miljö-, sociala- och styrnings-kriterier) används för att bedöma investeringars sociala och miljömässiga påverkan. Som en del av den europeiska taxonomiförordningen klassificeras ekonomisk verksamhet efter deras miljöpåverkan. I framtiden kommer ett stort antal företag att bli skyldiga enligt CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive (EU) 2022/2464) att publicera sina sociala och ekologiska åtgärder inom hållbarhetsrapportering. CSRD-riktlinjen syftar till att säkerställa att företag tillhandahåller tillförlitlig och jämförbar hållbarhetsinformation som intressenter behöver för att bedöma icke-finansiella företags prestationer. Detta påverkar inte bara stora företag, utan även många små och medelstora företag påverkas indirekt när deras kunder måste bevisa livscykelbedömningar för sina leveranskedjor.

EPD tillhandahåller transparent och miljörelevant produktinformation

Miljövarudeklarationer (EPD) ger tillförlitlig och faktabaserad information om en produkts hållbarhet. De är baserade på livscykelanalysmetoden enligt ISO 14040/44 och de mer specifika standarderna ISO 14025 och EN 15804 och utgör därmed en sund grund för transparent kommunikation av miljöpåverkan till alla intressenter.

EPD sammanfattar alla energi- och miljöpåverkan från en produkt, såsom förbrukningen av primärenergi och råvaror eller effekterna av transporter samt alternativen för reparation och återvinning. Varje steg verifieras av oberoende revisorer och experter. Miljöpåverkan dokumenteras utifrån livscykelbedömningar inte bara över den tid produkten används, utan över hela produktens värdekedja. 

GLT TUBEs EPD – en viktig komponent för att bedöma en byggnads hållbarhet

GLT TUBE från German LED Tech var den första LED-lampan som fick en EPD. Detta gjordes i nära samarbete med Fraunhofer IBP och Institute for Building and Environment e.V., den största innehavaren av EPD:s i Tyskland. Som en bygg- och underhållsprodukt är livscykelbedömningen av GLT TUBE en viktig komponent för att certifiera byggnaders hållbarhet. 

Hittills har EPD:s varit särskilt viktiga inom byggbranschen. EPD finns numera i allt större utsträckning i olika branscher, och kan hittas på Internet hos  Instituts Bauen und Umwelt e.V.Instituts Bauen und Umwelt e.V. och ECO-PlatformECO-Platform.

* CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive (EU) 2022/2624
* EPD (Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804


Stäng